• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Vamberecká krajka oceněna

  Text: Martina Rejzlová

  Foto: archiv Muzea krajky

  AGE 5 - 6 / 2020

  Tradice krajkářství na Vamberecku zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

  Zřízením tohoto seznamu plní vláda ČR závazky z mezinárodní Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, ke které se naše země zavázala. Kromě tohoto seznamu celostátního existují seznamy krajské, pomyslným vrcholem zápisů pak je mezinárodní reprezentativní seznam UNESCO, který zastřešuje seznamy národní. Na tomto reprezentativním seznamu je zatím zapsáno šest tradic z České republiky, a to slovácký verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, jízdy králů na jihovýchodě České republiky, sokolnictví – žijící lidské dědictví, loutkářství na Slovensku a v Česku a nově též modrotisk.

  Cestě k zápisu na národní seznam tedy předcházel zápis krajský. Již v roce 2016 byla podána první nominace tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku na krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje, která byla následně v roce 2017 zapsána. Na sklonku roku 2018 jsem byla pověřena hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem ke zpracování nominace k zápisu na seznam národní, neboť náš kraj tradiční lidovou kulturu dlouhodobě podporuje. Cesta k zápisu vedla od posouzení Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici před Národní radu, zřízenou Ministerstvem kultury. Završena byla rozhodnutím ministra kultury o zápisu a jeho vlastnoručním podpisem v prosinci loňského roku.

  Velkou pomoc při zpracování nominace poskytla Krajkářská škola ve Vamberku, její učitelky a všechny žačky, které se účastnily dotazníkového výzkumu s názvem Můj příběh krajkářky. Právě naše škola je místem, jímž velká část krajkářek v minulosti prošla a kde se do dnešních dní aktivně učí této technice. Další část nominace tvořily životopisy našich předních vambereckých krajkářek, kterým bylo uděleno Radou Královéhradeckého kraje ocenění Zlatý kolovrat. Nominace byla podpořena radou města Vamberka, stejně tak byla podporována ze strany Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

  Takzvaným „nositelem statku“ tradice se tedy stalo město Vamberk – Krajkářská škola, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – Muzeum krajky ve Vamberku a Královéhradecký kraj. Tyto subjekty zastřešují vlastní nositele tradice – ženy a muže z Vamberecka, kteří tradici krajkářství předávají dalším generacím a krajkářství vnímají jako součást své identity. Patří mezi ně jak aktivní krajkářky, které se řemeslu stále věnují, tak i nositelé „pasivní“, kteří krajku a krajkářství vnímají jako součást tradice města a vždycky na položenou otázku, odkud pocházejí, rádi odpovědí: „Z Vamberka, města krajky.“

  Co je Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky?

  Vede jej Národní ústav lidové kultury ve Strážnici a jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky. Zaměřuje se především na projevy tradiční lidové kultury vyskytující se často ve venkovských komunitách. Na rozdíl od „materiálních statků“, mezi které patří např. lidová architektura, oděv či předměty denní potřeby, počítáme mezi „nemateriální statky“ třeba zvyky, lidovou slovesnost a tradiční řemesla. Mezi nejznámější zápisy patří například dudácká tradice v České republice, vorařství na Vltavě, valašský odzemek, lidová tradice výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček a desítky dalších.

  Text: Martina Rejzlová

  Foto: archiv Muzea krajky

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 5 - 6 / 2020 na straně 33.