• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Projekt Senioři v krajích projel cílovou páskou se vztyčenou hlavou

  Text: David Peltán

  Foto: archiv MPSV

  AGE 5 / 2022

  „Z kulatých stolů a setkání na platformách s odborníky vznikla Seniorská obálka, která pomáhá zachraňovat lidské životy a chránit zdraví nejen seniorů, a nakonec i Seniorská obálka mini, tedy její cestovní verze do peněženky." - Dana Žižkovská

  Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který se vžil pod pracovním názvem Senioři v krajích, dospěl ke konci června po pěti letech svého působení v krajích do finále. Tedy alespoň v té podobě, na jakou byli všichni – politici, krajští a obecní činitelé, instituce i samotní senioři – zvyklí. Nyní do konce roku bude fungovat už jen v úzkém kruhu pracovníků, zejména bude dokončeno zpracování analýzy externím dodavatelem, poskytovány informace k seniorské problematice atp.

  „Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň reagoval od svého vzniku na demografický vývoj obyvatelstva, kdy konstatujeme, že česká společnost stárne. Strategický rámec přípravy na stárnutí 2021 až 2025 (dále STRAPS), přijatý vládou v září 2021, je úspěchem projektu. V uvedeném materiálu je zformulováno takzvané Desatero, které vypovídá o jednotlivých oblastech společnosti, jimiž bychom se měli zabývat a rozvíjet je, aby se našim seniorům lépe žilo,“ říká vedoucí oddělení sociálního bydlení, bezdomovectví a podpory seniorů MPSV Jana Řeháková Fučíková.

  Projekt reagoval i tématy u kulatých stolů, na besedách s odborníky i laickou veřejností, ať se jednalo o důchodovou reformu, bydlení seniorů či aktivní stárnutí. „Díky projektu máme i analýzy, které jsou pro zájemce zdarma k dispozici na webu seniorivkrajich.mpsv.cz. V neposlední řadě byla přínosem pro tvorbu lokálních koncepcí a seniorsky přívětivého prostředí role ustanovených krajských koordinátorů. Řešení kontaktních míst, která se budou zabývat seniorskou problematikou, je pro nás výzvou do budoucna. Naší vizí je budování společnosti myslící na seniory z pohledu sociálního zabezpečení, zdravotního systému, materiálně technického zabezpečení, ale i společnosti plné mravní úcty k seniorům,“ doplňuje vedoucí oddělení.

  Cíle projektu splněny

  Cílem projektu byla a je především formulace tezí státní sociální politiky v oblasti přípravy na stárnutí a (zejména metodická) podpora její implementace na úroveň vyšších územně samosprávných celků a následně rovněž na úroveň samosprávy, která je svojí působností nejblíže občanům.

  Důležitá také byla souběžná příprava podkladů pro zpracování návrhu zákona o seniorech a související legislativy, jež bude ‒ tak, jak je to běžné v ostatních zemích EU ‒ charakterizována komplexním, nikoli striktně resortním přístupem, s důrazem na provázanost sociálně-zdravotního pomezí apod.

  „Myslím si, že cíle projektu byly nastaveny podle možností a individuální situace v daných krajích. Někde se dařilo lépe a někde hůře. Nicméně metodická podpora podle zájmu krajů byla poskytnuta. Vznikl dokonce i metodický návod pro tvorbu strategií stárnutí v obcích (2021). Také proběhly krajské kulaté stoly, kde byl tento metodický návod odprezentován, a informace ke strategickému plánování předal do terénu doktor Pavel Bednář,“ míní gestorka a analytička projektu Senioři v krajích Bohumila Anna Eisenhammer.

  Budujeme soudržnou společnost

  Jednotícím principem všech klíčových aktivit projektu je propagace a popularizace tématu stáří a stárnutí. Projekt na jedné straně vyzdvihuje pozitivní charakteristiky spojené se seniorským věkem. Dále propaguje koncept aktivního stárnutí s důrazem na péči o vlastní zdravotní stav, snahu zapojit se do veřejného dění, zájem o další sebe/ vzdělávání či rozvoj volnočasových aktivit seniorů. Vedle toho se projekt Senioři v krajích zaměřuje na prevenci diskriminace na základě věku, předcházení sociálnímu vyloučení seniorů (až čtvrtina seniorů v ČR žije osaměle či v sociální izolaci) či na ochranu nejkřehčích seniorů. Tímto přispívá k budování soudržné společnosti a napomáhá mezigeneračnímu přenosu hodnot.

  Výstupy přesahující počáteční záměr projektu

  Cíle projektu se podařilo v souladu s předpoklady za pět let naplnit a díky akčním a kreativním pracovníkům šel projekt ve svém působení často i mnohem dál.

  „Vznikla spousta zajímavých akcí a činností, které pomohly mnoha lidem, a nechtěla bych žádné upozadit. Každý z nás jistě využil plody naší práce různě. Vzhledem k tomu, že posledním výstupem tohoto projektu je metodika týkající se vzniku Seniorské obálky, tak musím zmínit tento počin. Díky naší krajské koordinátorce Daně Žižkovské ve spolupráci s IZS vznikla na území České republiky fenomenální věc. Dalším velkým počinem, který našemu garantovi pro PR oblast Davidu Peltánovi a grafičce Lence Dohnalové vzal mnoho nocí, byla publikace Sborník dobré praxe, jež má velký úspěch právě u odborníků z oblasti seniorské politiky. Krásné a hlavně užitečné jsou rovněž zpravodaje, z nichž se díky oblíbenosti staly měsíčníky, v době pandemie pak časopis Povzbuzení a nesmím opomenout ani vzdělávací videospoty, které stále můžete vidět na kanálu YouTube,“ připomíná Bohumila Anna Eisenhammer

  Zmíněná Seniorská obálka, formulář s informacemi pro složky IZS o zdraví jejího majitele, se stala velmi oblíbenou u seniorů i záchranářů ‒ složek IZS. Brzy se rozšířila po celé republice a nakonec i na Slovensko.

  Pro odbornou část cílové skupiny projektu Senioři v krajích byly přínosné analýzy a studie, které v průběhu realizace projektu vznikaly, například Realizace kvantitativního výzkumu – životní postoje a preference seniorů, Zmapování segmentu služeb pro domácnosti seniorů, Zpracování podkladů pro návrh systémových opatření v oblasti zdravého stárnutí, Zpracování podkladů pro návrh systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech apod. Velmi důležitým výstupem je již zmíněný dokument STRAPS. Podstatná byla detailní a intenzivní práce a bohatá spolupráce krajských koordinátorů projektu v jednotlivých krajských i obecních samosprávách.

  Žádané a navštěvované byly pravidelné krajské a celostátní besedy ‒ kulaté stoly a platformy. A dokud to šlo, tak také Dny seniorů, které však zastavila pandemie covidu. Dobře fungovaly a fungují také sociální sítě ‒ Facebook Senioři v krajích a youtubový kanál Senioři v krajích, kde zájemci najdou osvětové videospoty, záznamy výzvy na podporu mezigeneračního soužití Jerusalema Dance Challenge i záznamy ze Závěrečné mezinárodní konference Stárnutí je výzva!

  Téma stárnutí je dál v centru zájmu. Budeme se víc zaměřovat na prevenci, osvětu a stárnutí ve zdraví.

  Tečka s otazníkem

  Pomyslnou tečkou za působením projektu Senioři v krajích byla zdařilá Závěrečná mezinárodní konference Stárnutí je výzva!, která se konala 19. května v barokním refektáři Kláštera dominikánů v Praze a dostupná je také online na YouTube kanálu Senioři v krajích. Navštívily ji stovky odborníků i zájemců z řad laické veřejnosti.

  „Celá akce byla velmi přínosná, milá a profesionální. Vybraní hosté byli perfektní. Především mě bavil pan profesor Potůček a jeho nadhled a skrytý humor, který viditelně prodlužuje život. Děkuji, že jsem mohla být součástí,“ sdělila účastnice Adéla Čapková.

  Konferenci zahájil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Následovaly jednotlivé prezentační a diskuzní bloky na témata jako Možnosti dosažení spravedlivých důchodů, Politika stárnutí v ČR a EU, Co nám ukázala epidemie Covidu-19 o stárnutí a seniorech v naší společnosti a Dobrá praxe politiky stárnutí na krajské úrovni a místní úrovni. Ke konferenčnímu stolu přijali pozvání přední čeští, slovenští a angličtí odborníci na seniorskou tematiku.

  „Spolupráce s týmem externích spolupracovníků byla úžasná a díky prolnutí a stmelení našich a jejich sil se uskutečnila velmi přínosná a odborná konference plná zajímavých informací a příkladů dobré praxe. Jsem moc ráda, že jsme veřejnosti, alespoň v takto omezeném formátu, mohli představit jednotlivé výstupy projektu Senioři v krajích, ať už se jednalo o výzkumné studie, Sborník dobré praxe, Seniorskou obálku nebo STRAPS,“ zhodnotila akci Bohumila Anna Eisenhammer.

  Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Ač byl pro svoji oblíbenost a efektivitu prodlužován, jeho životnost byla přece jen omezená grantovými časovými limity.

  „Myslím si, že jsme byli schopni finanční prostředky využít na mnoho zajímavých akcí, kterými jsme zájemcům zprostředkovali kontakt s dalšími lidmi a odborníky, od nichž měli možnost načerpat inspiraci pro svůj vlastní rozvoj a zvýšení kvality svého života. Prodloužení svědčilo mimo jiné o tom, že o téma stárnutí byl a je zájem, kvůli demografickému vývoji je třeba ho stále více řešit, a myslím, že i nadále bude velmi diskutované. Splnili jsme všechny hlavní aktivity projektu, a ještě jsme dokázali být tvůrčí a inovativní, abychom veřejnosti přinesli nové a neotřelé výzvy, které mohly leckomu změnit život. Potkali se zkrátka správní lidé, kteří se podpořili v tvořivé práci. Do cíle jsme dojeli se vztyčenými hlavami,“ uzavírá Bohumila Anna Eisenhammer.

  Ač projekt Senioři v krajích k 30. červnu zúžil svoji působnost na krajských samosprávách, v současné době je snaha podle pravidel OZP+ napsat další nový projekt, který by se věnoval opět seniorské oblasti, ale v jiném duchu. Podle prvních představ by měl být více zaměřený na prevenci, osvětu a stárnutí ve zdraví, což ukázaly jako velice potřebné a žádané právě výsledky jednotlivých analýz z původního projektu.

  Text: David Peltán

  Foto: archiv MPSV

  Více informací: www.seniorivkrajich.mpsv.cz

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 5 / 2022 na straně 38-40.