• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • O problém méně, když máme kde bydlet a nejsme na život sami

  Text: Jana Řeháková Fučíková

  Foto: archiv MPSV

  AGE 3 - 4 / 2023

  Evropa stárne a na stárnutí a stáří je potřeba se připravit. Připravit by se měl každý z nás, neseme odpovědnost za svůj život. Připravovat by se ale měla i společnost, měla by ve svých vizích reagovat na demografický růst a zároveň by měla zohledňovat společenské trendy.

   

  Bydlení je důležité pro každého

  Bydlení a s ním spojené naplnění základní lidské potřeby bezpečí, soukromí a dalších důležitých faktorů včetně místa ve společnosti je důležité pro každou věkovou skupinu, pro seniory i pro mladší ročníky. Vícegenerační soužití rodin se stalo v naší společnosti výjimkou. Mnohdy bydlí rodiny ve vzdálenosti, která brání častému kontaktu. Tento problém se netýká jen venkovského osídlení, ale i velkých měst. S nedostatkem kontaktů s rodinou se potýká velké množství populace, ať už kvůli vzdálenosti, nedostatku času, pracovní i jiné vytíženosti a tak podobně.

  Výzvou pro společnost je zajistit cenově dostupné nájemní bydlení potřebným, což se týká samozřejmě i seniorů. Život v přirozeném sociálním prostředí, ve standardním bydlení po co nejdelší dobu je přáním každého z nás. Takovým bydlením dáme lidem nejen jistotu, ale posílíme a prodloužíme jejich osobní nezávislost a soběstačnost.

  Výzvou pro společnost je zajistit cenově dostupné nájemní bydlení potřebným.

  Přemýšlíme-li nad řešením bytových domů vhodných pro seniory, jistě nás každého napadne bezbariérové bydlení. Pojďme ale v úvahách dál. Bude takové bydlení postačovat a pokryje veškeré potřeby? Mnohdy ano, mnohdy ne. Umožníme-li seniorům žít v bezbariérových bytech komunitním způsobem života, tím, že vytvoříme podmínky pro kontakt a sousedskou výpomoc, bude jejich život smysluplnější a šťastnější. Senioři, a nejen ti, si mohou být užiteční navzájem. Nebudou se cítit osaměle nebo alespoň ne v tak velké míře. Na tento problém poukázala covidová pandemie, která nás upozornila na to, co ve společnosti rezonovalo a čemu jsme se dostatečně nevěnovali. Lidskost bytí a vzájemné porozumění jsou pro většinu z nás nenahraditelné životní hodnoty.

  Vícegenerační bydlení a sousedská výpomoc

  Výzvou pro společnost se stává vícegenerační bydlení, tj. bydlení v bytech v dostatečné vzdálenosti pro možnou vzájemnou sousedskou výpomoc. Ano, máme na mysli bydlení ne v rámci jednoho bytu a ne v rámci vícegenerační rodiny. Mnohdy je v dnešní době problém spoléhat na případnou výpomoc vlastních příbuzných, kteří nezřídka bydlí daleko či jsou v zaměstnání do večerních hodin. Zatímco sousedská mezigenerační výpomoc je často operativnější.

  Podstatné pro budování domů s byty vhodnými pro komunitní způsob života nejen seniorů, ale i pro vícegenerační bydlení jsou společné prostory vnitřní i venkovní a rovněž výběr místa, lokalita. Důležité jsou také další faktory, jako je například pěší dostupnost občanského vybavení a podobně. Takovýto způsob bydlení by ale měl být založen na dobrovolnosti jeho výběru.

   

   

  Nájemní bydlení nemusí být do budoucna bydlením druhé kategorie. Zabezpečíme-li ho jako společnost lidem, kteří to nedokážou sami, naplníme tak apel Evropského parlamentu k zajištění cenově dostupného bydlení a především mnoha lidem pomůžeme. Ve stabilním nájemním bydlení se můžeme cítit bezpečně a můžeme ho považovat za svůj domov.

  Principy sociálního bydlení

  Ministerstvo práce a sociálních věcí řeší problematiku bydlení dlouhodobě, a to především s důrazem na tzv. sociální či dostupné bydlení. Koncepce sociálního bydlení ČR 2015‒2025 vytyčuje základní principy sociálního bydlení, mezi něž řadí bydlení ve standardních bytech nacházejících se mimo sociálně vyloučené lokality. Koncepce hovoří o principech přidělování bytů nediskriminačním způsobem, podle potřebnosti a ne zásluhovosti, dále mluví o individuálním a diferencovaném přístupu, o prevenci vystěhování a o posilování kompetencí v bydlení.

  Lidskost bytí a vzájemné porozumění jsou pro většinu z nás nenahraditelné životní hodnoty.

  V roce 2022 bylo v rámci projektu ministerstva Podpora sociálního bydlení provedeno společností SocioFaktor Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace Ethos 2022. Vyplývá z něj, že senioři v České republice žijí v různých kategoriích bydlení, v nevhodném bydlení, v přelidněných bytech, v obecních i soukromých ubytovnách a také v penzionech a azylových domech. V uvedených typech bydlení převažují muži a také můžeme konstatovat, že osoby žijící v substandardním bydlení v něm zůstávají dlouho. Dalším zjištěním bylo, že senioři žijící v nájemním bydlení dosahují často vyššího než základního vzdělání.

  V rámci jiného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, probíhaly vloni kulaté stoly na téma dostupného bydlení seniorů. Inspiraci můžeme čerpat z řady evropských zemí, Rakouska, Německa, Švédska, kde jsou v praxi využívány různé koncepty podpory bydlení, například celoživotní bydlení, a další kombinace sociálních, ekonomických a technických řešení s regulovaným nájemným.

  Na kulatých stolech pořádaných projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň v každém kraji i na centrálním republikovém kulatém stole vystoupil také zástupce projektu Podpora sociálního bydlení a pohovořil o sociálním bydlení jako o specifické formě podpory v bydlení, která pomáhá lidem v bytové nouzi nebo jí ohroženým.

  Závěrem

  Resort Ministerstva práce a sociálních věcí je spolugestorem připravovaného zákona o podpoře v bydlení, spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj pokračuje i v letošním roce. Co by měl zákon řešit? Zejména prevenci a snížení počtu lidí v bytové nouzi. Měl by systémově upravit podporu získání a udržení bydlení pro lidi v bytové nouzi nebo nouzí ohrožené a řešit rozšíření cenově dostupného bydlení v obcích. Dále by mělo dojít k ujasnění pojmů a rolí jednotlivých aktérů v systému bydlení a v neposlední řadě by měla být zavedena kontaktní místa pro bydlení, kde bude poskytováno poradenství ohledně bydlení a další.

  Držme palce a věřme, že budeme moci v blízké době přinést další informace.

  Text: Jana Řeháková Fučíková

  Foto: archiv MPSV


  Mgr. Jana Řeháková Fučíková, vrchní ministerský rada, Oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti,

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


  Užitečné odkazy:

  Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025 (mpsv.cz)

  Co je sociální bydlení? (mpsv.cz), Analýzy a výzkumy (mpsv.cz)

  http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/analyzy-cz#graf_broz

  ESF projekt Politika stárnutí na krajích (mpsv.cz), Výstupy projektu – kulaté stoly (mpsv.cz)

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2023 na straně 56-57.